Kroonplan Westerlo

Na corona: het Kroonplan van Westerlo

De impact van de coronacrisis op ons leven is groot, enorm groot, ook in onze gemeente. Omdat de curves en de dalende cijfers van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens hoopgevend de goede richting uitgaan, kunnen we stap voor stap de drastische maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus terugschroeven en onze samenleving, als het ware, heropstarten.

Gelukkig! Maar om terug te keren naar het nieuwe normaal is er meer nodig: een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan, het Kroonplan van Westerlo.

Van waar de naam Kroonplan?

Het coronavirus dankt zijn naam aan de krans of kroon (in het Latijn corona) rond de virusdeeltjes.

 • Met dit Kroonplan willen we onze zorg- en hulpverleners een kroon opzetten. Hen heel oprecht eer bewijzen en onze dankbaarheid betuigen voor de moed en de grote inzet van de voorbije weken en maanden.
 • Met dit plan wordt ook de kroon op het werk gezet na een zeer brede en intensieve consultatieronde waarbij alle sectoren en geledingen van onze Westelse samenleving
 • bevraagd zijn naar hun noden en behoeften als gevolg van deze coronacrisis.
 • Westerlo wil ook graag de kroon spannen met een totaalplan dat de klemtoon legt op de gezondheid en het welzijn van haar inwoners, naast slimme maatregelen die verenigingen, winkels, zelfstandigen, landbouwers en bedrijven extra impulsen moeten geven. Zeker voor diegenen die het echt nodig hebben. Dit alles zonder de gemeentelijke financiën in gevaar te brengen.

Een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan

In volle coronacrisis, eind april, werd op de gemeenteraad afgesproken om een plan op te stellen. Hoe kunnen wij als gemeente mee de gevolgen van deze coronacrisis opvangen? Voor onze meest kwetsbare inwoners, voor onze senioren, voor onze gezinnen, voor onze winkels, onze horecazaken en onze bedrijven, voor onze medewerkers en voor onze verenigingen?

 • Hoe zorgen we mee voor de fysieke en mentale gezondheid van de Westerlonaren in de nasleep van deze bijzondere periode?
 • Hoe zorgen we ervoor dat het warme Westerlo met haar sterke dorpen er terug helemaal staat? En wat zijn de financiële gevolgen van deze crisis voor de gemeentelijke organisatie?

In samenspraak: vier werkgroepen

De voorbije dagen en weken zijn er in verschillende maatschappelijke sectoren besprekingen geweest, telefonisch en waar mogelijk ook samen. Daarbij zaten beleidsverantwoordelijken samen met medewerkers van de gemeente en het OCMW, vertegenwoordigers van adviesraden, onze bijna 300 verenigingen, sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen, afgevaardigden van bedrijven, landbouw, horeca, markten, lokale winkels en belangenorganisaties. Ze kregen telkens enkele vragen
voorgeschoteld, zoals:

 • Wat is de impact van de coronacrisis op uw werkveld of vereniging en hoe werd er mee omgegaan?
 • Welke maatregelen en initiatieven hebt u of uw bedrijf, vereniging of sector al genomen en waarmee kan de de gemeente helpen of ondersteunen

Er waren vier werkgroepen:

 1. senioren, kwetsbare inwoners en verenigingen actief op het vlak van gezondheid
 2. lokale economie en landbouw
 3. sport-, jeugd- en cultuurverenigingen
 4. toerisme, cultuur en vrije tijd

Die ervaringen en voorstellen zijn samengelegd en verder besproken. Op 15 juni kwam daarvoor een informele gemeenteraad samen waarop de raadsleden voorstellen kunnen doen. Na deze informatie- en inspraakronde werkt het college van burgemeester en schepenen samen met de administratie het Kroonplan verder uit. Het plan wordt voorgelegd op de extra gemeenteraad van maandag 6 juli. Via www.westerlo.be/corona en de volgende editie van Westel Info op 15 juli houden we u ervan op de hoogte. www.westerlo.be/corona.

Kroon van het Kroonplan